Browse Our Dictionary
P

personal blog

སྒེར་གྱི་དྲྭ་ཐོག་ཟིན་ཐོ། =སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎིའམ་སྒྲིག་འཛུགས་གང་ཞིག་ལས་ལྡོག་སྟེ་གང་ཟག་ཅིག་གིས་དྲྭ་ཐོག་ཏུ་རང་གི་ཉིན་རེའི་མཐོང་ཐོས་དྲན་གསུམ་གྱི་བརྗེད་ཐོའམ་མཆན་སོགས་འགོད་ས།