Browse Our Dictionary
P

personal organizer

བརྗེད་ཐོ་འགོད་དེབ། = མིང་དང་། ཁ་བྱང་། ཁ་པར་ཨང་གྲངས། ཚོགས་འདུའི་ཚེས་གྲངས་སོགས་གསོག་འཇོག་བྱས་ཡོད་སྟབས། དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་ལ་ཕན་གྲོགས་བྱེད་པའི་དེབ་ཆུང་ངམ་གློག་ཆས་ཤིག