Browse Our Dictionary
P

personalized license

རང་འདེམ་ཆོག་ཐམ། = ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་མཁན་གྱི་ངོ་ཚབ་ཁང་གིས་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པར། མོ་ཊའི་བདག་པོས་དངུལ་གྱི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟེ་རང་གིས་གདམ་ཀ་བྱས་པའི་ཆོག་ཐམ་ཨང་བྱང་ཞིག