Browse Our Dictionary
P

pertinent

༡། འབྲེལ་ཆགས། = སྐབས་ཐོབ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་བཞིན་པའི་བརྗོད་གཞིའམ་གནད་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བའི། ༢། རན་པོ། འཚམས་པོ། = གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་འོས་ཤིང་འཚམས་པའི།