Browse Our Dictionary
P

petition

༡། མིང་འཁོད་སྙན་ཞུ། = མང་ཚོགས་ནས་འདོན་པའི་དགོས་འདུན་དང་འབོད་སྐུལ་ཁག་ལ་སྲིད་གཞུང་ངམ་དབང་འཛིན་པ་གཞན་གྱིས་ལག་བསྟར་ཡོང་བར་མིང་རྟགས་འདུ་འགོད་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ། ༢། ཞུ་ཡིག = ཁྲིམས་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་གཅོད་ལག་བསྟར་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པའི་སྙན་ཞུ།