Browse Our Dictionary
P

petty cash

ཙག་ཅིག་གྲོན་དངུལ། ལག་སྣེ། = ལས་ཁུངས་ལྟ་བུའི་ནང་ཉིན་རེའི་ཙག་ཙིག་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་ཆེད་དུ་ཉར་འཇོག་བྱེད་པའི་དངུལ་འབབ་ཕྲན་བུ་ཞིག