Browse Our Dictionary
P

pharmacy

༡། med སྨན་སྦྱོར། = སྨན་རྫས་སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱི་ཆེད་ལས་སམ་རིག་པ། ༢། com སྨན་གྱི་ཚོང་ཁང༌། = སྨན་རྫས་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་སའི་གནས། ༣། སྨན་སྦྱོར་ཁང༌། = སྨན་རྫས་སྦྱོར་སྡེབ་བྱེད་སའི་སྨན་ཁང་གི་ཆ་ཤས།