Browse Our Dictionary
P

phone tapping

ཁ་པར་ལྐོག་ཉན། ཁ་པར་གསང་ཉན། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་ཁ་པར་ནང་བཤད་པའི་གླེང་མོལ་ཉན་ཐབས་ཆེད་གསང་བའི་སྒོ་ནས་ཡོ་བྱད་དམིགས་བསལ་ཞིག་བཀོལ་བའི་བྱ་གཞག