Browse Our Dictionary
P

photo session

༡། པར་ལེན་ལས་རིམ། = པར་པས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་བརྙན་པར་ལེན་ནས་ཡོངས་བསྒྲགས་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་ཆེད་སྔོན་ཚུད་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལས་རིམ་ཞིག