Browse Our Dictionary
P

photometry

༡། འོད་ཚད། = སྣང་རུང་བའི་འོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་འོད་མདངས་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་ཇི་ཡིན་འཇལ་ཚད། ༢། འོད་ཚད་རིག་པ། = འོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་འཇལ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ།