Browse Our Dictionary
P

pia mater

ཀླད་པའི་ནང་སྐྱི། རྒྱ་དར་ནང་མཐའ། = ཀླད་སྐྱི་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ནང་ངོས་སུ་ཆགས་པའི་ཀླད་སྐྱི་དེ་ཡི་མིང༌། ཡང་ན་ཀླད་པ་ལ་པགས་པ་རིམ་པ་གསུམ་བསྟན་པ་ལས་ཞོ་དང་འོ་མའི་ཁ་ལ་སྤྲིས་མས་གཡོགས་པ་ལྟར་ཀྱི་ཀླད་པ་གཏུམས་བྱེད་ཀྱི་པགས་པ་རིམ་པ་དང་པོའི་མིང༌།