Browse Our Dictionary
P

piezoelectric effect

གློག་གནོན་ཤུགས་འབྱུང་འབྲས། = བརྒྱུད་འཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་འགའ་ཞིག་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལྗིད་གནོན་འོག་དཔེར་ན་གནོན་ཤུགས་དང་སྦིར་ཤུགས་ལྟ་བུ་འཇོག་སྐབས་དེ་དག་གི་ནང་གློག་ཟུངས་ཤིག་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ་ལམ། ཡང་ན་བརྒྱུད་འཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་རྣམས་གློག་ནུས་ཁྱབ་ར་ཞིག་གི་ནང་འཇོག་སྐབས་དངོས་རྫས་དེ་དག་གི་ནང་སྦིར་ཤུགས་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ།