Browse Our Dictionary
P

pipe

སྦུབས། སྦུབས་དོང་། = གཤེར་གཟུགས་སམ་རླངས་གཟུགས་འདྲེན་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྦུགས་ཤིག་སྟེ། དེ་ནི་སྲ་མཁྲེགས་ཅན་གྱི་འགྱིག་ཚི་དང་། ཧ་ཡང་། ལི། ཟངས། དྭངས་ལྕགས། ལྕགས་སོགས་ལས་བཟོས་ཡོད།