Browse Our Dictionary
P

platinum

གསེར་དཀར། = ཁ་དོག་དངུལ་ལྟར་དཀར་ལ་སྙི་བ། རིན་ཆེན་གྱི་གཏེར་རྫས་གཞན་གསེར་དང༌། ཨི་རི་ཌི་ཡམ། ཨོ་སི་མི་ཡམ་སོགས་དང་འདྲེས་ནས་བྱུང་བའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་ཤིག རྡུལ་གྲངས། ༧༨ མཚོན་རྟགས། Pt