Browse Our Dictionary
P

platonic

མཛའ་བརྩེའི་འབྲེལ་བ། = བརྩེ་དུང་ཟབ་ཀྱང་ཆགས་སྲེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་དགའ་རོགས་སམ་གྲོགས་པོ་གཉིས་དབར་གྱི་འདུ་ཤེས།