Browse Our Dictionary
P

pocket veto

ཨམ་ཁུག་འགོག་དབང་། = གྲོས་འཆར་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུའི་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞིག་སྟེ། སྲིད་འཛིན་གྱིས་ཁྲིམས་ལུགས་གསར་པའི་གྲོས་འཆར་གང་ཞིག་ལ་ནམ་ཞིག་མཚན་རྟགས་མ་རྒྱབ་བར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ལས་དོན་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་འགྱུར་བ་ཞིག