Browse Our Dictionary
P

point of equinoxes

མཉམ་གཉིས་ཀྱི་གནས། = ཐ་སྐར་གྱི་ཐོག་མ་དང༌། ནག་པའི་ཕྱེད་དེ་དཔྱིད་མཉམ་དང་སྟོན་མཉམ་གཉིས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ས།