Browse Our Dictionary
P

point of order

ལས་རིམ་རྣམ་གཞག = གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐད་འདྲི་རྩད་བྱེད་པ།