Browse Our Dictionary
P

policy maker

སྲིད་བྱུས་འདིང་མཁན། སྲིད་བྱུས་བཟོ་མཁན། = དམིགས་བསལ་གཞུང་ངམ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག