Browse Our Dictionary
P

policy making

སྲིད་བྱུས་བཟོ་བཀོད།= དམིགས་བསལ་གཞུང་ངམ། ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་གང་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག