Browse Our Dictionary
P

policy

༡། སྲིད་བྱུས། = གང་ཟག་སྒེར་དང༌། སྡེ་ཁག་གམ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་རམ། ཡང་ན་གཞི་འཛིན་སའི་རྩ་འཛིན་ཁག