Browse Our Dictionary
P

political map

སྲིད་དོན་ས་ཁྲ། རྒྱལ་མཚམས་ས་ཁྲ། = འཛམ་གླིང་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། སྲིད་གཞུང་། གྲོང་གསེབ། གྲོང་རྡལ། གྲོང་ཁྱེར་སོགས་ཆགས་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་པོར་སྟོན་པའི་ས་ཁྲའི་རིགས།