Browse Our Dictionary
P

politically correct

བསྟུན་མཁས་ཐབས་བྱུས། =ངག་ནས་སྨྲ་བའི་ཐ་སྙད་དང་། ལུས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ། བསམ་པའི་ལྟ་ཕྱོགས་བཅས་སུ་ཞིག་ལ་ཡང་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་དམ་ཕོག་ཐུག་མི་གཏོང་བའི་ཐབས།