Browse Our Dictionary
P

politically incorrect

བསྟུན་མཁས་མིན་པའི་ཐབས་བྱུས། =ཚོགས་སྡེ་བྱེ་བྲག་ཅིག་ལ་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་དམ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་རྐྱེན་དུ་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་དམ་ངག་ནས་སྨྲ་བའི་ཐ་སྙད་སོགས།