Browse Our Dictionary
P

pollster

བསམ་ཤོག་སྡུད་མཁན། = གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་སྐོར་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཇི་ཡོད་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་སླད། དྲི་བ་གྲ་སྒྲིག་ཐོག་འདྲི་རྩད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཀམ་པ་ཎིའི་ལས་བྱེད།