Browse Our Dictionary
P

polygamy

༡། ཁྱོ་ཤུག་མང་བསྟེན་ལམ་སྲོལ། = དུས་གཅིག་ཏུ་ཁྱོ་གའམ། སྐྱེ་དམན་གཅིག་ལས་མང་བར་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས། ༢། ཆུང་མ་མང་བསྟེན་ལམ་སྲོལ། = དུས་གཅིག་ལ་སྐྱེ་དམན་གཅིག་ལས་མང་བར་བསྟེན་པའི་ལམ་ལུགས།