Browse Our Dictionary
P

popliteal vein

སྒབ་རྩ་ནག་པོ། = སྒྱིད་ཁུག་ནས་ཐུར་དུ་སོར་བཞི་གཞལ་བའི་མཚམས་སུ་གནས་པའི་གཏར་རྩ་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་ན་མཆིན་པ་ཆེར་རྒྱས་པ་དང༌། སྒལ་གཞུང་རེངས་ནས་ལྟག་དགྱེ་ཆགས་པ། དཔྱི་རྐེད་གཟེར་བ། མངལ་ཁྲག་འབྱམས་པ་བཅས་ལ་ཕན།