Browse Our Dictionary
P

populism

མང་ཚོགས་འགུག་ཐབས། = སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲག་རིམ་སྡེ་ཁག་གིས་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་པའི་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མའི་ལས་དོན་གང་ཞིག་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་ཞུ་འབོད་བྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ཤིག