Browse Our Dictionary
P

post-truth

བདེན་པ་ལས་འདས་པའི། = རྩོད་གཞིའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པར། རང་གི་སེམས་ཚོར་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་སོང་བའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ།