Browse Our Dictionary
P

post-truth

༡། དད་ཚོར་རྗེས་འབྲངས། = རྩོད་པ་ཞིག་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ལུགས་གཞིར་བཞག་ལྟར་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོར་སྣང་དང་དད་པའི་དབང་གིས་ཁས་ལེན་བྱེད་པར་ཕྱོགས་པའི་གནས་སྟངས།