Browse Our Dictionary
P

postage

༡། སྦྲག ཌཱཀ = སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་ཡི་གེ་དང༌། ཅ་དངོས་སོགས་སྐྱེལ་ལེན་བྱེད་པའི་ལས་དོན། ༢། སྦྲག་གླ། = ཡི་གེ་དང་ཅ་དངོས་སོགས་སྦྲག་ཐོག་གཏོང་སྐབས། ཡིག་དངོས་སོ་སོའི་ལྗིད་ཚད་དང་བོངས་ཚད་གཞི་བཟུང་གནས་རྒྱུའི་གླ་ཆ།