Browse Our Dictionary
P

pot luck

soc ཟས་ཁོག་མཉམ་སྤྱོད། = སྐྱེ་བོ་རེ་རེས་རང་ཁྱིམ་ནས་བཟོས་པའི་ཁ་ལག་དམིགས་བསལ་བ་དང་མི་འདྲ་བ་གང་རུང་ཞིག་ཁྱེར་ཏེ། ཕན་ཚུན་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་འདུ་འཛོམས་ཤིག