Browse Our Dictionary
P

poultry

༡། བྱ་གསོ་ཁང་། = བྱ་དེ་དང་ངང་པ་ལྟ་བུ་སྒོང་ང་དང་ཤ་ཡི་ཆེད་དུ་ཁྱིམ་དུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ས། ༢། བྱ་ཤ། =བྱ་དེ་དང་ངང་པ་ལྟ་བུའི་བྱ་རིགས་ཀྱི་ཤ།