Browse Our Dictionary
P

powder room

soc ༡། བུ་མོའི་གསང་སྤྱོད། = ཟ་ཁང་སོགས་སྤྱི་དམངས་ཁང་པར་བཙུགས་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་གསང་སྤྱོད། ༢། མགྲོན་པོའི་གསང་སྤྱོད། = ཁྱིམ་ཚང་གང་ཞིག་ཏུ་མགྲོན་པོ་ཁོ་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེད་བཟོས་པའི་གསང་སྤྱོད།