Browse Our Dictionary
P

power of the purse

ནོར་དབང་། = སྡེ་ཁག་གཅིག་གིས་སྡེ་ཁག་གཞན་ཞིག་ལ་མ་དངུལ་བཀག་པའམ། ཡང་ན་མ་དངུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་བཟོ་བའི་སྒོ་ནས་བྱེད་སྒོར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ནུས་པ།