Browse Our Dictionary
P

preclude

འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་ལས་དོན་བརྩམ་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་ལས་དོན་གང་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པ།