Browse Our Dictionary
P

predecessor

སྔོན་གྲངས། = སྤྲད་ཟིན་པའི་གྲངས་ཤིག་གི་གོང་མའི་གྲངས་ཏེ། སྤྲད་ཟིན་པའི་གྲངས་དེལས་ གིས་ཆུང་བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། གྱི་སྔོན་མའམ། ཡང་ན་ གྱི་སྔོན་གྲངས་ནི་ དང་། ཡི་སྔོན་གྲངས་ནི་ རེད་ལྟ་བུ།