Browse Our Dictionary
P

preference

གདམ་ཀ = རང་གི་འདོད་མོས་སམ་ཡིད་སྨོན་ཆེ་བའི་གང་ཟག་དང༌། དངོས་པོ། ལག་བསྟར་སོགས་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སམ་ཐོབ་ཐང༌།