Browse Our Dictionary
P

preliminary estimate

༡། རོབ་རྩིས་ཕྱི་མ། = ཟླ་བ་གསུམ་རེའི་རྒྱལ་ནང་ཐོན་སྐྱེད་ཕྱོགས་བསྡོམས་རྩིས་རྒྱག་སྐབས་འདས་མ་ཐག་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་རོབ་རྩིས་གཉིས་པ། དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཟླ་གསུམ་རེ་རྫོགས་རྗེས་སུ་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་གྱི་མཚམས་སུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་དོ།