Browse Our Dictionary
P

presence of mind

སེམས་གནས་པ། = ཛ་དྲག་གམ་གནས་སྟངས་ཁག་པོའི་སྐབས་སུ་བབ་ལྷིང་ལྡན་ཞིང་དུས་ཚོད་མྱུར་པོའི་ཐོག་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།