Browse Our Dictionary
P

press briefing

གསར་འགོད་རྒྱུས་སྟོན།= གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གང་ཞིག་གསལ་བཤད་ཆེད་གཞུང་དང་ཚོགས་པ་གང་ཞིག་གིས་འབོད་བཀུག་བྱས་པའི་ལྷན་ཚོགས།