Browse Our Dictionary
P

pressure gauge

གནོན་ཤུགས་འཇལ་ཆས། = གཤེར་གཟུགས་སམ་ཡང་ན་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་འཇལ་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག དཔེར་ན། སྒྲོམ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་ནང་གི་རླུང་གི་གནོན་ཤུགས་འཇལ་བྱེད་ལྟ་བུ།