Browse Our Dictionary
P

previous question

སྔོན་ལྷག་གྲོས་འཆར། = གྲོས་ཚོགས་ནང་བགྲོ་གླེང་མཚམས་འཇོག་གིས་གཙང་ཐག་མ་ཆོད་པའི་དོན་གནད་དེ་ལ་འཕྲལ་དུ་འོས་ཤོག་གི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་ཞིག