Browse Our Dictionary
P

prima facie case

དང་པོའི་མཐོང་སྣང་གྱོད་གཞི། = ཐོག་མའི་མཐོང་ཐོས་གཞིར་བཟུང་དཔང་རྟགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཙུགས་པའི་གྱོད་གཞི།