Browse Our Dictionary
P

prima facie evidence

དང་པོའི་མཐོང་སྣང་དཔང་རྟགས། = ཞུ་གཏུག་དང་དཔང་རྟགས་སོགས་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་མ་བྱས་བར་དུ། བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཆ་འཇོག་དགོས་པའམ། ཡང་ན་བདེན་པར་ངོས་ལེན་ཐོབ་པར་འདང་ངེས་ཀྱི་བདེན་རྟགས།