Browse Our Dictionary
P

primary election

སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ། = ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་སོ་སོའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་དང༌། འཐུས་མི་ལྟ་བུའི་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་དངོས་གཞིའི་གོང་གི་འོས་འདེམས།