Browse Our Dictionary
P

primary sources

ཐོག་མའི་རྒྱུ་ཆ། = འདྲ་པར་དང་། ཡིག་ཆ། སྡུད་འཇུག་རིགས། ཁང་གནས། དངོས་ཆས། གྱོན་ཆས་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བའི་བདེན་རྟགས་སུ་གཏོགས་པའི་རྒྱུ་ཆའི་རིགས།