Browse Our Dictionary
P

print preview

པར་སྐྲུན་སྔོན་ལྟ། =མཉེན་ཆས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཐོག་ནས་སྤྱོད་མཁན་གྱིས་གལ་ཏེ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཚེ་ཡིག་ཆའི་རྣམ་པ་ཇི་ཡིན་མཐོང་ཐུབ་པར་བྱེད་ཚུལ།