Browse Our Dictionary
P

Print Screen key(Prt Scrn)

འཆར་ཤེལ་པར་མཐེབ། =ཀམ་པུ་ཊར་འཆར་ཤེལ་སྟེང་གི་པར་རིས་དང་ཤོག་ངོས་གང་ཞིག་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ངོས་སྒྲོམ་གཞན་གྱི་སྟེང་པར་རིས་གང་ཡིན་པ་དེ་རང་པར་ལེན་ཐུབ་པའི་མཐེབ་གནོན་ཞིག