Browse Our Dictionary
P

prison

བཙོན་ར། བཙོན་ཁང༌། = ཁྲིམས་སའི་ཞིབ་དཔྱོད་མ་འབྱུང་བར་དུ་སྒུག་སྡོད་བྱེད་སའམ། ཡང་ན་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ནག་ཉེས་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དོ་དམ་བཙོན་འཇུག་བྱེད་སའི་གནས་བཙན་པོ་ཞིག